جامبو بگ

 جمب,بگ کیسه هایی هستندباابعادبزرگ که ازپارچه های مستحکم وضخیمودرعین حال انعطاف پذیرساخته میشوندوازآن برای حمل ونقل

وذخیره سازی موادشیمیایی،دارویی،محصولات کشاورزی،پتروشیمی،کودهای شیمیایی،سیمان ودیگرمحصولاتبین500تا2000کیلوگرم مورداستفاده میگردد.