پاکت (AD* STAR)

این نوع کیسه به دلیل استقامت در برابر رطوبت ، مقاومت در حمل و نقل

و به لحاظ اقتصادی نسبت به پاکت کاغذی کاربرد فراوانی دارد